Öntözési szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakemberek képzése, akik elméleti felkészültségük, szakismereteik és gyakorlati ismereteik birtokában képesek az öntözőrendszerek optimális megtervezésére, kialakítására, operatív működtetésére a növénykultúrának, öntözési módnak és öntözési célnak megfelelően, a legkülönbözőbb méretskálákon. A képzés során megszerzett – az öntözési vonatkozásokat középpontba állító - természettudományi alapismeretek, műszaki, mezőgazdasági, környezet- és gazdaságtudományi ismeretek szintetizálásával a szakemberek a gyakorlatban képesek megoldani, illetve irányítani az öntözéshez kapcsolódó feladatokat.
Az oktatott ismeretanyag alkalmassá teszi a képzésből kikerülő szakembereket közép- és felsővezetői munkakörök betöltésére különböző méretű mezőgazdasági vállalkozásokban az öntözéssel kapcsolatos feladatok ellátására a tervezési fázistól az operatív munkafolyamatig. A mezőgazdasági szektoron kívüli öntözőrendszerek (településgazdálkodás, intézmények, magánszemélyek) növekvő mértékben igénylik a képzésben megszerezhető szaktudást.
Képzést gesztoráló intézet: Környezettudományi Intézet
Képzési helyek: Szarvas
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Képzési idő: 4 félév
Szakfelelős: Dr. Gombos Béla egyetemi docens

A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: a képzés összes kötelező tantárgyának teljesítése és a diplomadolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit értékben.

Záróvizsga

Záróvizsgára bocsátás feltételei:
  • végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése;
  • diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása;
  • a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé.

A szakdolgozat kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, önálló szakmai fejlesztő munka végzésére. A diplomaterv saját vizsgálati, felmérési, elemzési, javaslati munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az illetékes tanszéken vagy a szakfelelősnél.

A záróvizsga részei:
  • szaktárgyi komplex vizsga;
  • szakdolgozat védés.
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak
A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból legfontosabb tantárgyak ismeretanyagára épül, mely alapján tételsor kerül kiadásra.
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2021/22. tanévtől a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján
Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet.
A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik.
Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi.
Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint.