Ökotoxikológus (T) mesterképzés (MSc)

Ökotoxikológus (T) mesterképzés (MSc)

Utolsó frissítés: 2024 január 30.

A képzés célja:
Az ökotoxikológus szakemberek képzése, akik megszerzett természettudományi, biológiai (elsősorban ökológiai és toxikológiai) és társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek önállóan az ökotoxikológiai jelenségek felismerésére. Ismerik az ökotoxikológia legfontosabb módszereinek alapelveit és megvalósításuk lehetséges módjait. Alkalmasak az észlelt környezeti károk értékelésére és remediációjára, valamint munkájuk társadalmi kontextusba helyezésére. A végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Az ökotoxikológus

- Ismeri és komplex módon alkalmazza az ökotoxikológus szakmához kötött legfontosabb elméleti és gyakorlati törvényszerűségeket.

- Jártas a speciális ökotoxikológiai statisztikai eljárásokban.

- Ismeri a szennyezőanyagok lehetséges viselkedését a környezetben, kimutatásuk, nyomon követésük módszereit.

- Fel tudja mérni a szennyezőanyagok hatásait különböző közegekben (talaj, víz, levegő), valamint különböző objektumok (populációk, társulások, ökoszisztémák, bioszféra) környezetszennyező anyagok hatására adott reakcióit.

- Ismeri a globális környezeti problémákat, azok gazdasági és társadalmi hátterét, a megoldásukat célzó intézkedéseket.

- Ismeri és alkalmazni tudja a környezeti kockázatok becslésének lehetőségeit.

- Ismeri a GLP laboratóriumok működési rendjét.

- Jártas a szakterület hazai és nemzetközi jogi szabályozásában.

- Ismeri az ökotoxikológiára vonatkozó hazai és nemzetközi elvárásokat és szabályokat, azok forrásait.

- Ismeri a tudományterület kutatási módszereit, alkalmazásuk és fejlesztésük lehetőségeit.

- Ismeri az ökotoxikológia legújabb eredményeit, és azok készség szintű használatát.

A mesterképzés jellemzői

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- alapozó ismeretek: 14-30 kredit;

Ökorendszerek és modellek, ökológia, toxikológia, környezetvédelem, környezeti és ökorendszerek fizikai, kémiai és biológiai terhelései, környezetszennyező anyagok kémiája, bioinformatika, adatértékelési módszerek

- szakmai törzsanyag: 20-40 kredit;

Komplex ökotoxikológia, az ökotoxikológia molekuláris és sejtszintű vizsgálatai, laboratóriumi és szabadföldi ökotoxikológiai vizsgálatok, vízi és talajállatok ökotoxikológiája, környezeti elemek ökotoxikológiája és védelme, környezetterhelés és -eliminálás, ökotoxikológiai alkalmazások a környezetvédelemben.

- differenciált szakmai ismeretek: 20-33 kredit;

Környezetterhelhetőség, az ökotoxikológia gyakorlati alkalmazási lehetőségei, takarmánytoxikológia, a növényvédelem ökotoxikológiai vonatkozásai, az ökotoxikológia társadalmi vonatkozásai.

- szabadon választható tárgyak és diplomamunka: 6+30 kredit;

Képzési idő: 4 szemeszter
Képzési forma: nappali-államilag finanszírozott, nappali-önköltséges

Képzési nyelv: magyar nyelvű képzés, angol nyelvű képzés

Választható szakirányok: -

Szakmai gyakorlat: legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg
Kimeneteli követelmény: abszolutórium, sikeres államvizsga, megvédett diplomadolgozatFelvételi eljárás linkje: Felvi.hu